Finanční účetnictví se řídí zákony ministerstva financí

.


Dlouhodobý majetek firmy podléhá dle legislativních norem tzv. účtování. Tuto činnost definuje zákon o účetnictví, konkrétně vyhláška č. 500/2002 Sbírky zákonů a zákon o daních z příjmu v § 26 – 33, který se zabývá vztahy k hmotnému a nehmotnému dlouhodobému zázemí firmy a jeho odpisy.
ruce na stole.jpg

Jak se rozděluje dlouhodobý majetek firmy

Nehmotný  – jde o veškeré nehmotné vlastnictví, jehož hodnota převažuje 60 tisíc korun, a jež lze využívat déle než jeden rok. Patří sem především softwarové vybavení, ocenitelná oprávnění, vývoj a výzkum s nehmotnými výsledky, pořizovací výdaje firmy apod.
porada zaměstnanců.png

Zázemí hmotné – jeho hodnota je limitována minimální částkou 40 tisíc korun, opět se jedná o dobu využitelnosti přesahující jeden rok. Patří sem veškeré nemovitosti – obytné budovy, výrobní a skladové prostory, technologická zázemí. Dále pozemky včetně trvalých porostů uváděných jako pěstitelský pozemek: Řadí se sem i movité předměty, sbírky, umělecká díla a také živá zvířata (stádo dobytka a tažná zvířata).

Dlouhodobý finanční – jedná se o veškerý podíl v cenných papírech, úvěrech a půjčkách.

Odepisování dlouhodobého majetku

Obecně má dlouhodobý majetek vždy vystavenu kartu, kde se uvádí výše odpisů v českých korunách i v procentech, a rovněž odpisová doba. Účetní systém se musí řídit zákony 500/2002 Sb. A 583/92 Sb. o účetnictví a daních z příjmů. K odpisům ve finančním účetnictví dochází na základě účetního odpisu, tedy nepřímou formou dle odpisového plánu. Odpisy jsou dvojího druhu – daňové a účetní. Jestliže je daňový odpis nižší než účetní, v daňovém přiznání se navyšuje daňový základ, a naopak snížení daňového základu koresponduje s vyšším daňovým odpisem.

K odpisům se nevztahuje dlouhodobý finanční majetek firmy a stejně tak sbírky a umělecké předměty a pozemky.
gauč za pc.jpg

Vyřazení

Tento typ majetku se vyřazuje likvidací, darováním, prodejem, převodem, jakožto krytí manka, či pouhým přeřazováním z podnikatelské sféry do osobního užívání.

.

Finanční účetnictví se řídí zákony ministerstva financí
3.5 (70%)2
.